مقاله دلبستگی شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران بیمارستان های آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۱ در پیاورد سلامت از صفحه ۱۴۷ تا ۱۵۶ منتشر شده است.
نام: دلبستگی شغلی و عوامل موثر بر آن در پرستاران بیمارستان های آموزشی عمومی دانشگاه علوم پزشکی شیراز
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دلبستگی شغلی
مقاله بیمارستان آموزشی
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: کشتکاران علی
جناب آقای / سرکار خانم: کاووسی زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: قلی پور آرین
جناب آقای / سرکار خانم: سهرابی زاده ساناز
جناب آقای / سرکار خانم: شرفی زهرا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: دلبستگی شغلی حالت ذهنی مثبت و مرتبط با شغل است که با انرژی، فداکاری و جذابیت شغل، مشخص میشود. از آنجا که ماهیت و کیفیت خدمت رسانی به بیماران با عملکرد پرستاران، وابستگی زیادی دارد، این مطالعه به بررسی دلبستگی شغلی پرستاران و عوامل تاثیرگذار بر آن پرداخته است.
روش بررسی: این مطالعه توصیفی تحلیلی بصورت مقطعی بین ۲۷۳ نفر از پرستاران شاغل در بخش های بستری بیمارستان های نمازی و فقیهی شیراز، با نمونه گیری دو مرحله ای در سال ۱۳۸۹، انجام گردید. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی محتوا و پایایی آن بترتیب از طریق نظرات کارشناسان متخصص و محاسبه ضریب آلفای کرونباخ (۸۶%) تایید شد. تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS از طریق آمار توصیفی و آزمون همبستگی انجام گردید.
یافته ها: میانگین دلبستگی شغلی برابر با ۱۰٫۵۱± ۵۸٫۹۵بوده و ارتباط آماری مثبت و معنی دار بین دلبستگی شغلی پرستاران با رفتار شهروندی سازمانی، رضایت شغلی، تمایل به ترک سازمان، تعهد سازمانی، شناخت و پاداش، عدالت سازمانی، حمایت سازمان – سرپرست و ویژگی های شغلی مشاهده گردید (p<0.001). قویترین ارتباط بین دلبستگی شغلی با تعهد سازمانی و رضایت شغلی (r=0.512) بود.
نتیجه گیری: یافته های پژوهش بیانگر اهمیت دلبستگی شغلی و فاکتورهای مرتبط با آن می باشد. پرستاران بخش بزرگی از سیستم سلامت را به خود اختصاص می دهند و عدم دلبستگی شغلی آنان، آسیب های بسیاری به بیمارستان ها و نهایتا اجتماع وارد می نماید. بنابراین دلبستگی شغلی را می بایست در سیاستگذاری های مرتبط با پرستاران مورد توجه قرار داد.