سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دومین همایش علمی سراسری دانشجویی جغرافیا

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

فاطمه شریف نیا – دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، گروه جغرافیا، دانشگاه آز
خدیجه گلین مقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی (برنامه ریزی شهری ومنطقه ای) دانشگاه ته

چکیده:

مساکن خودرو نسبت به مساکن سایر قسمت ه ای شهر دارای امکانات کمتری هستند و از سویی دیگر مشکلاتشان به راحتی به قسمت رسمی شهر تسری می یابد. بنابر این شناخت و رفع این مشکلات می بایست یکی از اولویت ها ی برنامه ریزی شهری باشد. یکیاز مشکلات محله استخر عینک کمبود امکانات در داخل مساکن است. در این مقاله سعی بر این است که دلایل ریشه ایا یجاد این کمبود مورد بررسی قرار گیرد، و با توجه به رویکردهای جهانی و ریشه یابی مسئله سعی در ارائه راه حل (ها) برای کاهش این کمبودها شود. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی با تاکید بر اکتشاف میدانی است؛ اطلاعات مورد نیاز از طریق پرسش نامه جمع آوری شده استاطلاعات جمع آوری شده بعد از کدگذاری به وسیله نرم افزارSPSS و آزمون های موجود در آن مورد تجزیه تحلیل قرار گرفته است و یافته ها حاکی از آن است که سطح پایین سواد، اشتغال نامناسب و درآمد پایین از دلایل اصلی کمبود امکانات در این محله است.