سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی هواشناسی و مدیریت آب کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدعلیرضا قدیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد توسعه روستایی دانشگاه تهران
سیدرضا اسحاقی – دانشجوی کارشناسی ارشد ترویج کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

هرگونه تلاشی در صرفه جویی و استفاده بهینه از آب، مخصوصا در کشاورزی، اجتناب ناپذیر است .آبیاری بارانی به لحاظصرفه جویی درمصرف آب وتامین نیازهای آبی گیاهان و به حداقل رساندن اتلاف آب در بین روش های آبیاری جایگاهویژه ای پیدا کرده است، در سالهای گذشته مورد توجه جدی دولت و مسئولان بخش کشاورزی کشور قرار گرفته اماپذیرش این فناوری با مشکلاتی رو به رو است. هدف این پژوهش بررسی دلایل عدم پذیرش آبیاری بارانی در دهستانورزق شهرستان فریدن واقع در استان اصفهان می باشد. تعداد ۱۱۰ نفر از سرپرستان خانوار با استفاده از نمونه گیریتصادفی مورد بررسی قرار گرفتند. ابزار اصلی این تحقیق پرسشنامه بود که روایی صوری آن با کسب نظرات اساتید دانشگاه تهران به دست آمد. جهت تعیین پایایی پرسشنامه ضریب آلفای کرونباخ استفاده شده که مقدار با ۰/۸۷ مورد تأئید قرارگرفت. یافته های پژوهش نشان دهنده آن است که کوچک بودن اراضی و به صرفه نبودن سیستم های آبیاری، پراکندگیاراضی، نداشتن ضامن برای گرفتن وام و بالای بودن هزینه استفاده از آبیاری بارانی از دلایل عدم پذیرش آبیاری بارانی ازدیدگاه پاسخگویان می باشد.