سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: چهارمین کنفرانس بین المللی تحقیق در عملیات ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

حسین بیورانی – دانشکده علوم ریاضی، دانشگاه تبریز
حسین خیری –
حمیده کریم زاده –

چکیده:

در فرآیند رتبهبندی با روشTOPSISو سایر روشهای تصمیمگیری چند معیاره مشابه پس از تعیین گزینه ایدهآل در هر یک از شاخصها، فاصله هر گزینه از گزینههای ایدهآل با استفاده از متریک مینکوفسکی محاسبه میشود. فاصله اقلیدسی و فاصله منهاتان پرکاربردترین نوع متریک مینکوفسکی در روشهای رتبهبندی باTOPSISمیباشند که رتبههای به دست آمده در هر یک از این روشها متفاوت از یکدیگر است. در این مقاله دلایل عدم تطابق نتایج رتبهبندی با استفاده از فاصله اقلیدسی و فاصله منهاتان با یکدیگر مورد بررسی قرار میگیرد