سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنفرانس توسعه منابع انسانی

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

داود برزگری ولی کندی – کارشناس ارشد مدیریت اجرایی , کارشناس مسئول در شرکت خودروسازی سایپا

چکیده:

با توجه به اهمیت نیروی انسانی در یک سازمان و نقش وی در رشد وتحقق اهداف سازمانی،پرداختن به مبحث بهره وری کارکنان یکی از مهمترین دغدغه های مدیرا ن اس ت. رسالت مدیریت و هدف اصلی مدیران هر سازمان استفاده موثر و بهینه از منابع و امکانات گوناگون چون نیروی کار،سرمایه، مواد، انرژی و اطلاعات اس ت.در این رسالت استفاده بهینه از نیروی انسانی ( بهره وری نیروی انسان ی) از اهمیت خاصی برخوردار است چراکه انسان بر خلاف سایر منابع سازمانی دارای عقل و اختیار است و مدی ر نمیتواند بسادگی از آن استفاده نماید و مهمتر اینکه نیروی انسانی نه تنها یک منبع سازمانی است بلکه تنها عامل بکار گیری سایر عوامل میباشد؛ این نقش در سازمانهای خدماتی اهمیت بیشتری می یابد حال اگر این انسان با انگیزه و توانمند و بهره ور باشد میتواند سایر مناب ع را به نحو احسن و مطلوب به کار گیرد و انواع بهره وری را محقق سازد و نهایتا سازمان را بهره ور کند و گرنه رکود و عقب ماندگی ارمغان نیروی انسانی منفعل و بی انگیزه میباش د. برای استفاده بهینه از تواناییهای منابع انسانی باید با تشکیل تیمهای کاری در جهت افزایش ر اندمان و سود اوری سازمان گام برداش ت. در این مقاله به تعریف و اهمیت تیمهای کاری پرداخته وسپس عوامل شکست و همچنین آفاتهای تیمهای کاری را در یک پژوهش موردی بررسی خواهیم نمود.