سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راضیه دوره گرزواره – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه صنعتی اصفهان.

چکیده:

توسعه پایدار سه بعد اقتصادی، اجتماعی و زیست محیطی را در بر می گیرد، این ابعاد دارای ساختاری مشخص و نظامی سلسله مراتبی هستند. امروزه مسئله آسیب های منتهی به تضیع و تصریب محیط زیست که بیشتر پیامد اقخداما و فعالیت های انسانهستند از مهم ترین مسائل جهانی است که جوامع بشری اعم از توسعه یافته و در حال توسعه با آنها مواجه هستند. در فرایند توسعه پایدار، توجه به محیط زیست نقشی انکارناپذیر دارد. مطالعه ی حاضر به بررسی اتفاقاتی پرداخته است که باعث شده توسعهی پایدار از بعد زیست محیطی فاصله بگیرد. نتایج بررسی ها نشان داد که افزایش جمعیت، گرایش به شهر نشینی، تغییر شیوه یزندگی روستاییان، فقر و نابرابری،مصرف رو به افزایش انرژی، کاهش امنیت غذایی، صنعتی شدن کشخورها، فراینخد رشد اقتصادی بدون توجه به تاثیرا زیست محیطی سیاست ها، تصمیما و طرح ها در آینده ای نه چندان دور جهان را با چخالش های زیستمحیطی متعددی مواجه خواهد کرد که رفع آنها تقریباً غیرممکن خواهد بود. وقوع بحران هخای زیسخت محیطی و کمیابی منابع،نگرانی های زیادی ایجاد نموده که نتیجه آن درک ضرور لحاظ نمودن معیارهای زیست محیطی در فعالیت های توسعه ای است. توسعه پایدار را می توان بیشینه ساز ی توسعه اقتصادی و اجتماعی با حداقل آثار زیان آور زیست محیطی تعریف کرد.