مقاله دلایل عدم تمایل عمومی استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۲ در پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار از صفحه ۷۹ تا ۸۸ منتشر شده است.
نام: دلایل عدم تمایل عمومی استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی (مطالعه موردی: مشتریان بانک ملت)
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله بانکداری الکترونیک
مقاله کارت های الکترونیکی بانکی
مقاله آموزش
مقاله بی اعتمادی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: تقی زاده هوشنگ
جناب آقای / سرکار خانم: سپهری شفیق ابراهیم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف از این مقاله، بررسی و شناسایی دلایل عدم تمایل عمومی مشتریان بانک ملت شهرستان تبریز در استفاده از کارت های الکترونیکی بانکی است. برای نیل به این هدف، چهار فرضیه تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق کلیه مشتریان بانک ملت در شهرستان تبریز است؛ و نمونه آماری با استفاده از رابطه تعیین حجم نمونه در جامعه های نامحدود، ۳۸۵ نفر تعیین شده است. برای جمع آوری داده های لازم از پرسشنامه استفاده و روایی پرسشنامه با روش روایی صوری و پایایی آن با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ تایید شده است. برای تجزیه و تحلیل داده ها از آزمون های آماری کلموگروف اسمیرنوف و T-test بهره گرفته شده است. نتایج بررسی ها نشان می دهد که نبود دانش و مهارت کافی در استفاده از کارت های الکترونیکی، عدم آموزش فرایند استفاده از این کارت ها، نبود سامانه های فروش در اکثر فروشگاه ها، موسسات و ادارات و بی اعتمادی مشتریان به بانکداری الکترونیکی، مهمترین دلایل عدم تمایل عمومی مشتریان بانک ملت شهرستان تبریز در به کارگیری کارت های الکترونیکی است.