سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

هادی زارعی محمودآبادی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزادمیبد
بشری بنی طرف زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد آلودگیهای محیط زیست

چکیده:

اجرای یک سیستم کامل دفن بهداشتی نیازمندمطالعات دقیق اولیه برروی نوع پسمانددفنی و همچنین پیاده سازی و راهبری اصولی می باشد زیرا درغیراینصورت دفن غیراصولی پسماند منجر به ایجادمشکلات عدیده زیست محیطی خواهد شد باتوجه به سطح ایستابی آبهای زیرزمینی اهواز که به طور متوسط ۱/۵تا۳ متر می باشد و ازطرف دیگر مشخصات فیزیکی و ساختمانی خاک منجربه ایجاد رواناب درفصول بارندگی دراکثرمناطق به خصوص مناطق جنوبی خوزستان می شود بنابراین با درنظر گرفتن نکات یادشده عملا اجرای پروژه های دفن عمقی که دربسیاری ازشهرهای کشورکاربرد دارد درشهراهواز بسیار مشکل و درپاره ای اوقات غیرممکن است از این رو باید به دنبال گزینه ای بود که ازیک طرف امکان دفن پسماندهای شهری را با درنظر گرفتن محدودیت های خواص مکانیکی خاک و عمق آبهای زیرزمینی مهیا سازد و ازطرف دیگر با معیارها و استانداردهای زیست محیطی و فنی کاملا تطابق داشته باشد.