سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش جامعه ایمن شهر تهران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

علی فتحی رشید – کارشناس ارشد معماری گرایش باز سازی
الهام قلیزاده – کارشناس ارشد معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

با نگاهی به ساختار و فضای سیاسی موجود و پارادایم های نظامی در فضاهای شهری لازم بنظر می رسد تا در بستر نگاهی جامع، اقدامات سیستم دفاع غیر عامل مورد توجه قرار گیرد، تا افزایش توان و اقتدار نظام و کاهش آسیب پذیری های کالبدی و انسانی از تجاوزات احتمالی، امکان وقوع یابد. در این میان، پدافند غیر عامل را نیز مجموعه اقدامات غیر مسلحان های می دانند که موجب کاهش آسیب پذیری نیروی انسانی، ساختمان ها و تأسیسات شهری و تجهیزات و شریان های شهری و منطقه ای در مقابل عملیات خصمانه و مخرب دشمن می گردد. از سویی دیگر، بافت های فرسوده شهری نیز بدلیل نوع و میزان فرسودگی و امکان تخریب پذیری بالا، در مراتب برنامه ریزی و مداخلات مدیریت شهری، مورد توجه ویژه ای قرار دارند که ضرورت پرداخت به این مهم، رویکرد پژوهش حاضر را نیز تشکیل می دهد. بر این اساس، در این گفتار به نقش و التزام کاریست سیستم دفاع غیر عامل، و مولفه ها و مکانیسم های اجرایی آن در بافت های فرسوده شهری پرداخته می شود تا بر اساس نوع و کیفیت فضاهای فرسوده شهری( میزان فرسودگی، ارزش های اجتماعی، تاریخی، کالبدی و مذهبی و در عین حال سوق الجیشی اماکن و فضاهای شهری بالاخص در شهرهای استراتژیک و مذهبی ایران)، امکان کارآمدترین رویه مداخلاتی احتمالی در بستر نگاهی جامع و فراگیر فراهم شود.