سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی نانوالکترونیک ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

علیرضا حاجی زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
وحید سلوک – دانشگاه ارومیه
یاشار زهفروش – دانشگاه آزاد اسلامی واحد ارومیه

چکیده:

در این پایان نامه سعی شده است تا روشی برای دستبهدست شدن میان سلولهای ماکروسل و فمتوسل مبنی بر حاشیه پسماند ارائه شود. حاشیه پسماند معمولاً معیاری برای حذف دستبهدست شدنهای مکرر است بویژه وقتی که فمتوسل با شعاع کوچک در جوار ماکروسلاستفاده شود. در روش ارائه شده از شدت سیگنالهای لحظهای دریافتی تلفنهمراه از ایستگاههای ماکروسل و فمتوسل استفاده شده است. نتایج با روش دستبهدست شدن مقایسهشده با آن، نشان داد که در معیار کارایی نرخ دستبهدست شدن عملکرد یکسانی بدست آمد و در دو معیار کارایی نرخ دستبهدست شدن موفق و ناموفق عملکرد روش پیشنهادی از قبلیبهتر است. مزیت دیگر روش پیشنهادی به روش قبلی در این است که دیگر نیازی به داشتن اطلاعات دقیقی از شعاع سلولهای ماکروسل و فمتوسل نیست، بخصوص که فمتوسل که تعیینشعاع دقیق آن امکانپذیر نیست