سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: هفتمین کنگره ملی مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا اویسی – بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزا
سعید مینایی – بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزا
شاهین رفیعی – بخش مهندسی مکانیک ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران کرج
افشین ایوانی – موسسه تحقیقات فنی و مهندسی کشاورزی کرج

چکیده:

سفتی یک خاصیت کیفی مهم د تعیین کیفیت میوه قابل قبول برای مصرف کننده است و مرتبط با میزان رسیدگی میوه و شرایط نگهداری آن است. نگهداری گلابی بر فرایند آن تاثیر می گذارد. اندازه گیری سفتی به طور سنتی بر اسا پروسه مگنس تیلور (M-T) با استفاده از آنالیز کننده بافت یا پنترومتر در آزمایشهای بافت مرجع انجام می شود. در این تحقیق، یک روش جدید با استفاده از تکنولوژی لیزر داپلر ویبرومتر (LDV) برای ارزیابی سفتی بافت بکار رفته است بنابراین ، مدل های پیوسته بر پایه متغیرهایی که از آزمون غیر مخرب بدست آمدند، حاصل شدند. پارامترهای بدست آمده از متد غیر مخرب با روش مخرب مرجع مقایسه شدند. از روش رگرسیون خطی چند متغره برای تحلیل پاسخ طیف ارتعاش بکار برده شد. ضرایب رگرسیونی بر پایه پارامترهای غیر مخرب با دو پارامتر دامنه ارتعاش (Amp) و فاز (φ) بودند که ضریب همبستگی آنها با ماکزیمم نیرو د تست مگنس تیلور ۰٫۹۵۴=R2 و ۰٫۹۴۴=R2 بودند. این تحقیق قابلیت بکارگیری این تکنیک و داده های مستخرج از پاسخ ارتعاشی را برای پیش بینی و مدلسازی سفتی میوه و پتانسیل بکارگیری آن را به عنوان یک وسیله جامع حسی غیر تماسی برای ارزیابی غیر مخرب میوه گلابی رانشان داد.