سال انتشار: ۱۳۸۳

محل انتشار: دومین همایش دانشجویی بازرسی فنی، ایمنی و حفاظت

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

بهمن عبدالحمیدزاده – دانشگاه صنعتی شریف، دانشکده مهندسی شیمی و نفت
وحید هاشمی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی شیمی دانشگاه شریف

چکیده:

در فرآیند مدیریت ریسک واحدهای صنایع شیمیایی، پس ازشناسایی وارزیابی مخاطرات، نیاز به ارزیابی شدت تاثیر وعواقب مخاطرات موجود می باشد تا در مرحله ارزیابی ریسک مورد استفاده قرار گیرد. ارزیابی این اثرات و عواقب آن از طریق روش آنالیز پیامد ١صورت می گیرد. در حقیقت آنالیز پیامد گام سوم و به نوعی کلیدی ترین مرحله از مراحل چهارگانه ارزیابی ریسک است. نتایج این تحلیل، به همراه ارزیابی کمیمخاطرات در ارزیابی و مدیریت ریسک واحد بکار گرفته می شوند. با توجه به اهمیت فراوان این مرحله و از آنجایی که روشهای رایج در آنالیز پیامد، نسبت به سایر روشهای مورد استفاده در ارزیابی ریسک، کمترشناخته شده هستند، در این مقاله کوشش شده است تا جایگاه آنالیز پیامد در مدیریت ریسک آشکار شود، تعاریف و قواعد رایج در این روش بیان و سر انجام دستور العملی مرحله ای برای انجام این روش پیشنهاد گردد.