مقاله دستورزی کروموزومی گیاهان جهت افزایش تولید متابولیت های ثانویه با ارزش دارویی: چشم اندازها و تکنیک های القا و گزینش گیاهان پلی پلوئید که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در گیاهان دارویی از صفحه ۱۱ تا ۲۶ منتشر شده است.
نام: دستورزی کروموزومی گیاهان جهت افزایش تولید متابولیت های ثانویه با ارزش دارویی: چشم اندازها و تکنیک های القا و گزینش گیاهان پلی پلوئید
این مقاله دارای ۱۶ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اتوتتراپلوئیدی
مقاله درون شیشه
مقاله فلوسیتومتری
مقاله کلشی سین
مقاله گیاهان دارویی
مقاله متابولیت های ثانویه

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: قطبی راوندی الناز
جناب آقای / سرکار خانم: دهقان اسماعیل
جناب آقای / سرکار خانم: استاجی علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: نقدی بادی حسنعلی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
پلی پلوئیدی از فرآیندهای رایج در سلسله گیاهان بوده که نقش مهمی در تکامل و گونه زایی آن ها دارد و معمولا با تغییرات چشمگیری در ریخت شناسی، اندازه سلول ها و اندام ها، الگوی بیان ژن ها، میزان فتوسنتز و تنفس، قابلیت باززایی، باروری، بیوشیمی و متابولوم گیاهان همراه می باشد. از این رو در دهه های اخیر پلی پلوئیدی، بخصوص تتراپلوئیدی، به صورت گسترده ای در ایجاد تنوع و اصلاح صفات مختلف گیاهان به کار گرفته شده است. تنوع و گوناگونی صفات ایجاد شده در اثر القای پلی پلوئیدی، وابسته به گونه و ژنوتیپ متفاوت بوده و در برخی موارد نه تنها مفید نبوده، بلکه زیان آور می باشد. اگر چه تتراپلوئیدی با کاهش باروری و تولید بذر و در برخی موارد عقیمی همراه می باشد، ولی زمانی که افزایش زیست توده گیاهان و غلظت ترکیبات دارویی خاص آن ها مد نظر است، القای آن می تواند مطلوب باشد. اتوپلی پلوئیدی و آلو پلی پلوئیدی به ترتیب با افزایش محتوای ژنی و تجمیع آلل های مفید یک مسیر بیوسنتزی متابولیت ثانویه در هیبرید به دست آمده و به عبارتی تکمیل ژنتیکی مسیر مربوطه و سایر صفات مهم می توانند بهبود تولید را به همراه داشته باشند. با توجه به اهمیت داروهای گیاهی و نیاز رو به افزایش برای متابولیت های دارویی- گیاهی در کشور، در مقاله حاضر به اثرات گسترده پلی پلوئیدی بر صفات مختلف و اهمیت آن در گیاهان دارویی، روش های کارای القا و گزینش مستقیم و غیرمستقیم گیاهان پلی پلوئید پرداخته شده است.