هنگامی که در مقالهٔ خود جدول یا تصویری می آورید، از دستورالعمل های زیر استفاده کنید:

۱. در هر تصویر فقط یک نوع اطلاعات آورده، آن را تا جایی که ممکن است ساده و خلاصه کنید. مطالب غیرضروری یا تفننی، بیشتر باعث منحرف کردن خواننده از موضوع می شوند.

۲-تصاویر و جدول های کوچک را در خود متن قرار دهید؛ تصاویر بزرگ، مجموعه ای از تصاویر و یا جدول های پیچیده را در صفحات جداگانه ای در بخش ضمیمه قرار دهید.

۳. شکل یا جدول را تا حد امکان نزدیک به مبحث مربوط به آن قرار دهید اما تصاویر نباید قبل از آنکه در مورد آنها چیزی گفته شود، بیایند.

۴. مطمئن شوید که متن، درباره ی اهمیت تصاویر به اندازه ی کافی توضیح می دهد. این دواصل را مد نظر داشته باشید: (۱) تصویر را نام گذاری کنید به گونه ای که خواننده بتواند بدون مراجعه به متن آن را درک کند (۲) شرحی از تصاویر بنویسید تا خواننده بتواند بدون مراجعه به تصاویر گفته های شما را در ذهن خود مجسم کند، اما از آوردن اعداد و ارقام بسیار در نوشته ی خود بپرهیزید.

۵. در متن با اعداد به تصاویر اشاره کنید (مثلاً: “شکل ۵” یا “جدول ۴ ۱۶”) ولی این کار را با ارجاعات مبهم انجام ندهید (مثلاً: “جدول بالا”، “تصویر بعدی” و یا “نمودار پایین).

۶. تصاویر را پشت سرهم، با اعداد انگلیسی که قبل از آنها کلمه ی “شکل ” آمده باشد شماره گذاری کنید (مثلاً: “شکل ۴”) که باید به اندازه ی دو خط از پایین تصویر فاصله داشته باشد.

۷. جدول ها را پشت سرهم، با اعداد انگلیسی که قبل از آنها کلمه ی “جدول ” آمده باشد، شماره گذاری کنید (برای مثال:”جدول ۲”). به طوری که دو خط از بالای عنوان جدول فاصله داشته باشد و از گوشه ی سمت چپ کاغذ، در بالای جدول شروع شده باشد.

۸ . همیشه عنوانی برای توضیح تصاویر تهیه کنید و آن را در بالای جدول ها و پایینی تصاویر قرار دهید. عنوان را از گوشه ی سمت چپ شروع کنید؛ یا آن را تماما با حروف بزرگ نوشته و یا اولین حروف هر کلمه را بزرگ و بقیه را کوچک بنویسید، اما این دو شیوه را با هم در یک مقاله به کار نبرید.

۹. برای هر ستون جدول، یک عنوان و یا یک شماره گذاشته و آن را بالا، در مرکز ستون قرار دهید یا اگر لازم شد، آن را به صورت مورب یا عمودی بنویسید.

۱۰. وقتی می خواهید برای جدول ها یا تصاویر یادداشتی توضیحی یا ارجاعی بنویسید، آن را در هر دو مورد، زیر جدول یا تصویر قرار دهید. سپس از حروف کوچک بالا نویسی شده برای مشخص کردن هر یادداشت استفاده کنید اما اعداد انگلیسی را به کار نبرید .

۱۱. منابع، مثل منابع درون متنی، به صورت اختصاری نوشته می شوند