سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی مهندسی محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

منصوره آتشی – دانشجوی کارشناسی ارشد عمران آب، دانشگاه فردوسی مشهد
محمدباقر شریفی –
کامران داوری –

چکیده:

محدودیت کمی و کیفی منابع آب از مشکلات اساسی توسعه و پیشرفت در هر منطقه است. نیاز شرب شهر مشهد وابستگی شدید به منابع آب زیرزمینی آن دارد. برداشت های بی رویه از منابع آب زیرزمینی منجر به تنزل کیفیت آب در این منطقه شده است. بررسی روند پارامترهای کیفی چاه های آب شهر مشهد نشانگر آنست که پارامترهای EC ، TDS و TH در سالهای اخیر تغییرات خاصی نداشته اند ولی میزان نیترات در طی دهه های اخیر روند افزایشی داشته است. با مقایسه پارامترهای فیزیکی و شیمیایی منابع آب زیرزمینی با آیین نامه های آب شرب (۱۰۵۳ و WHO) و با توجه به جدول شاخص کیفیت مدلی جهت ارزیابی کیفی تهیه شده است. این منابع در سه دسته کیفی بدون محدودیت، با محدودیت متوسط و با محدودیت بالا برای شرب طبقه بندی می شوند. پراکندگی کیفی چاه های شرب داخل شهر توسط مدل مفهومی کیفی در GIS نشان داده شده است. نتایج حاکی از آنست که چاه های شرب داخل شهر از نظر کیفی متنوع بوده و چاه های خارج شهر در دسته کیفی منابع بدون محدودیت قرار می گیرند.