سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

محسن بخشی آشتیانی – دانشجوی کارشناسی ارشددانشکده مهندسی، دانشگاه علم وصنعت ایران
سیدمحمد شهرتاش – عضوهیئت علمی دانشگاه علم وصنعت ایران- قطب علمی واتوماسیون وبهره بردا

چکیده:

حفره های به وجودآمده درمرحله ساخت کابل ،مهم ترین منشا تولیدتخلیه جزئی درکابل به حساب می آیند.تخمین اندازه حفره بااستفاده ازدسته بندی پالس های جریان تخلیه جزئی وبدست آوردن باقیمانده ضخامت عایق کابل ،یکی ازروش های ارزیابی عایقی است. دراین مقاله دسته بندی سیگنال های تخلیه جزئی ،باهدف تخمین اندازه ،حفر ه (مستقل ازمحل قر ارگیری آن نسبت به هادی )بااستفاده از۲طبقه نوین AdaBoost و SVM به طورجداگانه انجام ومقایسه شده است.علاوه برویژگی های رایجی که برای دسته بندی سیگنال های تخلیه جزئی ارائه شده است،دراین مقاله دو ویژگی جدیدکه ازشکل موج پالس های جریان تخلیه بدست می آیند.نیزمعرفی می شوند.این دو ویژگی عبارت است ازسطح زیرپوش پالس های جریان واختلاف زمانی شروع وپایان این پالس ها