سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمحمدرضا موسوی –
هدی نبوی –
مهسا میرزایی پور –

چکیده:

برخی از گیرنده های GPS به علت تعداد محدود کانال هایشان قادر به پردازش داده های همه ماهواره های در دسترس نمی باشند. لذا در این موارد انتخاب زیرمجموعه ای از ماهواره ها که بهترین یا مناسب ترین راه حل را عرضه می کند، ضروری است. زیرمجموعه بهینه از ماهواره ها به وسیله کمینه کردن فاکتور GDOP مهیا می شود. درست ترین روش برای فراهم کردن GDOP، استفاده از ماتریس معکوس برای کلیه ترکیب ها و انتخاب کوچکترین آنهاست، اما معکوس کردن ماتریس، خصوصا درزمانی که تعداد ماهواره ها زیاد می باشد، بار محاسباتی زیادی برای پردازشگر ناوبر به همراه خواهد داشت. در این مقاله دسته بندی ماهواره های GPS از روی GDOP حاصل از آنان بر مبنای شبکه عصبی احتمالی برای انتخاب زیرمجموعه خوب و مناسب ماهواره های ناوبر ارائه شده است. روش شبکه عصبی یک رویکرد محاسباتی واقع گرایانه را بدون نیاز به محاسبه ماتریس
معکوس فراهم می سازد که نتایج حاصله از آن بیان می گردد.