سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی معماری و شهرسازی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

فاطمه صادق ترکی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری اسلامی دانشگاه هنر اسلامی تبریز

چکیده:

تاریخ نگاری اسلامی علمی است که سابقه و دامنه گسترده ای در اسلام دارد و تاریخ نگار و یامورخ جزء لاینفک این علم است. برای تعیین ضرورت این موضوع و چگونه پرداختن تاریخ نگار بهروایت باید خاطر نشان کرد که تأثیرات این روایات بر حال و سیر دوران ما بی شک بر کسی پوشیدهنیست ،نوع نگاهی که مورخ به موضوع دارد، ریشه یابی های گسترده ای در مفهوم جامعه،مردم، سیاست، اقتصاد، پدیدارشناسی و هستی شناسی و … دارد و کل گرایی که یکی از شاخصه های مهمیک مورخ به شمار می آید موجب دید همه جانبه وبی طرفانه او به موضوعات می شود اما درعمل گاهیخلاف این موضوع مشاهده می شود. پس با توجه به نقاط مشترک معیارهای اصلی مورخان آنچه باعثتفاوت برداشت و بیان آنها می گردد چیست ؟ چرا ما شاهد کتاب های متفاوتی درباره معماری اسلامیمی باشیم در حالیکه اگر اصول ثابت است پس همگی یک شکل و یک حالت را باید بیان کنند، پس اینتفاوت ها ناشی از چیست؟ نوع برداشت مورخان گرچه اصولی را شامل می شود اما شخصیت و فردیتو اوضاع و شرایط نقش موثر دارند که برای مشخص شدن این موارد پس از بیان و بررسی تاریخ پژوهیو فلسفه تاریخ با انتخاب چهار نظریه پرداز برجسته در زمینه معماری اسلامی از جمله : گرابار و کونلو هیلن براند واتینگهاوزن به بررسی تطبیقی این نظریات با جداول و شاخصه های تقسیم بندی تاریخپرداخته تا بتوانیم دیدگاه ها و عوامل موثر بر این نظریات را استخراج و بیان نماییم.