مقاله دسته بندی و تحلیل دانشجویان سیگاری پسر دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان بر اساس مدل فراتئوری که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۰ در سلامت و بهداشت اردبیل از صفحه ۵۶ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: دسته بندی و تحلیل دانشجویان سیگاری پسر دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان بر اساس مدل فراتئوری
این مقاله دارای ۱۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله مصرف سیگار
مقاله مدل فراتئوری
مقاله مراحل تغییر
مقاله خودکارآمدی
مقاله موازنه تصمیم گیری
مقاله فرآیندهای تغییر

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شریفی راد غلامرضا
جناب آقای / سرکار خانم: چرکزی عبدالرحمان
جناب آقای / سرکار خانم: منصوریان مرتضی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: مصرف دخانیات بعنوان یکی از عوامل افزایش دهنده بار کلی بیماری ها مطرح می باشد که سالانه باعث مرگ ۴ میلیون نفر در جهان می شود. هدف این مطالعه دسته بندی دانشجویان سیگاری بر اساس مدل فراتئوری و تحلیل رابط بین متغیرهای مورد بررسی بر اساس سازه های این مدل، در بین دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه اصفهان در سال تحصیلی ۸۹ – ۱۳۸۸ بود.
روش کار: نوع مطالعه توصیفی تحلیلی و روش نمونه گیری، افراد در دسترس بود. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه فرم کوتاه سیگار کشیدن بر اساس سازه های مدل فراتئوری بود. آنالیز داده ها با استفاده از آزمون آنالیز واریانس انجام قرار گرفت.
یافته ها: ۱۳۱ نفر (%۶۶٫۲) در مرحله پیش تفکر، ۳۰ نفر (%۱۵٫۲) در مرحله تفکر، ۲۶ نفر (%۱۳٫۱) در مرحله آمادگی، ۸ نفر (%۴) در مرحله عمل و ۳ نفر (%۱٫۵) در مرحله نگهداری بودند. با عبور از مرحله پیش تفکر به مرحله نگهداری، میزان خودکارآمدی افراد افزایش و میزان وسوسه سیگار کشیدن کاهش یافت.(p<0.05)  با عبور از مرحله پیش تفکر به سمت مرحله نگهداری، فوائد مصرف سیگار اگرچه کاهش نشان داد، اما این کاهش معنی دار نبود (p>0.05). اما مضرات مصرف سیگار از مرحله پیش تفکر تا مرحله نگهداری، افزایش نشان داد (p<0.05). همچنین در طی عبور از مراحل، افراد بیشتر از فرآیندهای رفتاری و کمتر از فرآیندهای شناختی استفاده کرده اند.
نتیجه گیری: اکثر دانشجویان در مرحله پیش تفکر قرار دارند و مداخلات لازم جهت ترغیب آنان به ترک سیگار با استفاده از سازه های مدل فراتئوری ضروری است. افزایش خودکارآمدی و تاکید بر مضرات مصرف سیگار، باعث حرکت به سوی مراحل آخر و ترک مصرف سیگار می شود.