سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین کنفرانس داده کاوی ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

محمدرضا کیوان پور –
حامد حسن زاده –
بابک محمدی زاده خوشرو –

چکیده:

یکی از حوزههایی که داده کاوی در آن ایفاگر نقش مهم و موثری است، وب معنایی میباشد. از آن جایی که وب معنایی تمرکزاصلی خود را بر دادهها و اطلاعات وب قرار میدهد، میتوان جایگاه مشخصی را برای روش های مختلف دادهکاوی در تحقق آن در نظر گرفت. برخی از چالشهای وب معنایی عبارتند از : ساخت آنتولوژیهای مناسب، درک معانی نهفته موجود در وب برای شناسایی هوشمندانه و دقیق تر محتوی وب، پیوند و به کارگیری مناسب آنتولوژیهای مختلف و بهبود عملکرد نمایندههایی که در تحقق وب معنایی موثر هستند. در سال های اخیر تحقیقات بسیاری جهت رفع چالش های فراروی وب معنایی با بهره گیری از روش های داده کاوی صورت گرفته است. بسیاری از این تحقیقات تاکید بر رابطه ای در هم بافته بین سه مبحث وب معنایی، دادهکاوی و وب کاوی دارند. براین اساس هدف این مقاله ارائه یک چارچوب برای تحلیل و بررسی کاربردهای مختلف روش های دادهکاوی در رفع چالش های وب معنایی است. این هدف بر مبنای دستهبندی و ارزیابی پژوهش های مختلفی که در این راستا صورت گرفته است، پیگیری میشود. در این پژوهش دو استفاده اصلی از چارچوب پیشنهادی به عمل آمده است. اول شناخت، طبقهبندی و ارزیابی تحقیقات مختلف انجام شده در این موضوع به منظور رسیدن به درک بهتری از آنها، و دوم ایجاد بستری که بر طبق آن بتوان تطبیقی بین روشهای دادهکاوی و محدودهی کاربردی آنها در وب معنایی بدست داد. چارچوب پیشنهادی میتواند در شناسایی روش های نوین داده کاوی که می توانند در تحقق وب معنایی ایفای نقش نمایند موثر باشد و تحقیقات آتی در این زمینه را جهت دهی نماید