سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: چهارمین کنفرانس ملی مهندسی ارزش

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علیرضا رضانیا – مدیرعامل سازمان آب و برق خوزستان
حسین مشکی زاده – مدیر عامل مهندسین مشاور سازآبپردازان
محمدحسین زیبانچی – مدیریت برنامه ریزی مهندسین مشاور ساز آب پردازان
مجید شریفی پور – کارشناس ارشد مهندسین مشاور سازآبپردازان و دانشجوی دکتری آبیاری دانشگ

چکیده:

مرور تجربیات متعدد از علل موفقیت و شکست پروژهها این نتیجه را به دنبال داشته است که توجه به مراحل مختلف طراحی و رفع ابهامات آن، عامل مهمی در موفقیت پروژهها ودستیابی به اهداف آنها با حداقل هزینه و بالاترین کیفیت میباشد. یکی از رویکردهای موثر برای مطالعه طرحها و اطمینان از صحت مشخصات مطلوب ذینفعان، مهندسی ارزش میباشد. این مقاله به مرور دستاوردهای حاصل از بکارگیری روش مهندسی ارزش درمبانی طراحی شبکه آبیاری سطحی شبکه آبیاری و زهکشی جفیر خواهد پرداخت. ایده های مورد بررسی در این مهندسی ارزش عبارتند از: استفاده از هیدروفلوم به جای کانال درجه ۴، استفاده از سیستم آبیاری کم فشار، بازنگری در طراحی کانالها با توجه به کیفیت خاک، استفاده از تسطیح نسبی در بخشهایی از اراضی، بازنگری ضرایب انعطاف پذیری، تراکم کشت و نیاز آبی. به کارگیری این ایده ها، علاوه بر کاهش هزینههای سرمایهای و بهرهبرداری، حفظ شرایط زیست محیطی، سهولت اجرا و بهره برداری و نیز امکان اجرا و بهره برداری مرحله ای طرح را فراهم خواهد آورد.