مقاله دستاوردهای یادگیری مورد انتظار از دانش آموختگان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی از نظر کارفرمایان: یک پژوهش کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۳ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۲۰۲ تا ۲۱۵ منتشر شده است.
نام: دستاوردهای یادگیری مورد انتظار از دانش آموختگان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی از نظر کارفرمایان: یک پژوهش کیفی
این مقاله دارای ۱۴ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله دستاوردهای یادگیری
مقاله علوم آزمایشگاهی
مقاله پژوهش کیفی
مقاله دانش آموختگان

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: یوسفی افرشته مجید
جناب آقای / سرکار خانم: قاضی طباطبایی سیدمحمود
جناب آقای / سرکار خانم: غروی محمدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: بازرگان عباس
جناب آقای / سرکار خانم: شکوهی‌ یکتا محسن

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: دستاوردهای یادگیری مفهوم جدیدی در نظام های آموزش عالی است که به عنوان شایستگی هایی که انتظار می رود دانشجویان یا دانش آموختگان در پایان دوره آموزشی کسب کرده باشند، تعریف می شود. هدف پژوهش حاضر، تعیین و تعریف دستاوردهای یادگیری برای دانش آموختگان دوره کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی از نظر کارفرمایان بود.
روش: پژوهش حاضر با روش توصیف کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان ۱۵ نفر از کارفرمایان بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و از ۱۰ آزمایشگاه خصوصی و بیمارستانی انتخاب شدند. اطلاعات و داده ها با روش مصاحبه فردی نیمه ساختار یافته ضبط یا به طور دست نویس ثبت گردید. داده های به دست آمده با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی تحلیل شد.
یافته ها: تجزیه و تحلیل داده ها ۴ درون مایه کلی و ۱۱ طبقه نشان داد. دستاوردهای یادگیری دانش آموختگان کارشناسی رشته علوم آزمایشگاهی عبارت بودند از ]مهارت ها (پیش از آزمایش،در طی فرایند آزمایش و پس از آزمایش)، نگرش حرفه ای (اخلاق حرفه ای، مسوولیت پذیری، علاقه و انگیزه کاری)، ارتباطات (ارتباط با بیماران، ارتباط با همکاران و ارتباط با بخش های مختلف بیمارستانی)، آموزش و یادگیری مداوم (آموزش به زیر دستان و تلاش و انگیزه برای یادگیری مطالب جدید)[ بود.
نتیجه گیری: توجه به دستاوردهای یادگیری که کارفرمایان انتظار دارند، توصیه می گردد. این دستاوردها به موفقیت در بازار کار و محیط تخصصی آزمایشگاهی گره خورده است. ارتباط بیشتر دانشگاه و محیط های کاری از جمله آزمایشگاه ها و مراکز بیمارستانی توصیه می شود.