مقاله دستاوردهای حاصل از اجرای فاز اول اصلاحات مدیریت مالی نظام سلامت در واحدهای تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در اسفند ۱۳۹۱ در علوم پزشکی رازی (مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران) از صفحه ۳۰ تا ۳۷ منتشر شده است.
نام: دستاوردهای حاصل از اجرای فاز اول اصلاحات مدیریت مالی نظام سلامت در واحدهای تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
این مقاله دارای ۸ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اصلاحات مدیریت مالی نظام سلامت
مقاله حسابداری تعهدی
مقاله دستاورد

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: ابوالحلاج مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: باستانی پیوند
جناب آقای / سرکار خانم: رمضانیان مریم

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: این مطالعه به بررسی و تلخیص مهمترین دستاوردهای حاصل از اجرای فاز یک اصلاحات مالی نظام سلامت کشور (استقرار حسابداری تعهدی) از دیدگاه معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی تحت پوشش وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی می پردازد.
روش کار: پژوهش حاضر از نوع مطالعات مقطعی – توصیفی است که به صورت سرشماری بر روی کلیه معاونان توسعه مدیریت و منابع دانشگاه های علوم پزشکی کشور در سال ۱۳۹۰ انجام شده است. ابزار جمع آوری داده ها چک لیستی محقق ساخته حاوی ۲۳ سوال در هشت بعد بوده است که روایی صوری و محتوایی آن از نظر متخصصان تایید شده و برای سنجش پایایی آن از روش دو نیمه کردن استفاده شد. داده های جمع آوری شده به کمک نرم افزار Excel تلخیص گردید.
یافته ها: بیشترین نسبت دستاوردهای ذکر شده حاصل از اجرای فاز یک اصلاحات مالی در میان دانشگاه های علوم پزشکی کشور مربوط به بعد شناسایی درآمد (با نسبت ۸۶٫۵ از ۱۰۰) و کمترین نسبت متعلق به بعد تاثیرات برون بخشی (با نسبت ۳۷٫۹ از ۱۰۰) بوده است. ضمنا بیشترین میزان پراکندگی پاسخ ها در بعد استقلال مالی واحدها به چشم می خورد.
نتیجه گیری: به دلیل اهمیت زیاد شناخت دستاوردهای حاصل از استقرار حسابداری تعهدی در واحدهای تحت پوشش وزارت بهداشت و به منظور دستیابی به طیف گسترده تر نظرات آگاهان و متخصصان امر پیشنهاد می شود به منظور استفاده هر چه بیشتر از نتایج مطالعه حاضر، مطالعات مشابهی با رویکرد کیفی جهت اخذ نظرات معاونان توسعه و مدیران مالی دانشگاه ها انجام پذیرد.