سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

نوشین فرهادی معین – دانشکده علوم پایه گروه فیزیک، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی
فرهود ضیایی – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
عباس مجدآبادی فراهانی – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای
ناهید حاجیلو – پژوهشکده تحقیقات کشاورزی، پزشکی و صنعتی، پژوهشگاه علوم و فنون هستهای

چکیده:

در این پژوهش پاسخ دزیمتر Ca5(PO4)3OH:Dyساخته شده به روش شیمیایی با غلظت های مختلف ۰/۵ ۱و۲ درصد مولی)از ناخالصی دیسپروسیم، به دز پرتو گاما از۱۰۰mGyتا۱۰Gyو هم چنین تاثیر برنامه گرمادهی در طول فرایند خواندنTLD بر روی منحنی درخشندگی آن مورد بررسی قرار گرفت. قله اصلی منحنی درخشندگی در دمای ۳۱۰ درجه سانتیگراد قرار داشت. در این پژوهش پاسخ ترمولومینسانس هیدروکسی اپتایت خالص و تاثیر ناخالصی دیسپروسیمDy) بر آن بررسی و با مقدار ۱ درصد مولی دیسپروسیم بیشترین پاسخ مشاهده شد. پاسخ دزیمتر تا دز ۱۰Gyخطی و در دزهای بالاتر به صورت غیرخطی است.