سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی مهندسی صنایع و سیستم

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سینا سلطانی ملایعقوبی – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه آزاد اسلامی وا
عماد روغنیان – استادیار، دانشکده مهندسی صنایع، دانشگاه صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی

چکیده:

هوشمندی تجاری به کمک مجموعهای از ابزارها، تکنولوژیها و فرآیندها کار یکپارچهسازی ، تلفیق، پالایش و تحلیلاطلاعات موجود در پایگاههای مختلف اطلاعاتی سازمان را انجام داده و دانش مورد نیاز برای تصمیمگیری بهتر را فراهممیکند. هوشمندی تجاری با افزایش شفافیت اطلاعاتی سازمان نقش قابل توجهی در توانمندسازی مدیران برای بهبودعملکرد سازمان ایفا میکند. مسئله مورد مطالعه حاضر شناسایی سطح آمادگی سازمان ها از نظر زیر ساخت ها و عواملموثردر استقرار راهکار هوشمندی تجاری می باشد. در این راستا سعی بر این است تا شاخص هایی را در خصوص میزاناستعداد پیاده سازی هر سازمان در هوشمندی تجاری در نظر گرفته و با ارائه مدلی با رویکرد فرآیند سلسله مراتبی فازی، پتانسیل سازمان برای پیاده سازی هوشمندی تجاری بصورت کمی مورد بررسی قرار گیرد.