سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

مهدی عبدی دهکردی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه مهندسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی
مهدی مفتاح هلقی – دانشیار گروه مهندسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
امیراحمد دهقانی – استادیاران گروه مهندسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان۳
موسی حسام – استادیاران گروه مهندسی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان

چکیده:

در روش مرسوم منحنیسنجه رسوب، معمولاً یک رابطه رگرسیونی از نوع توانی بین مقادیر دبی جریان و دبی رسوب برقرارمیشود. در اینگونه معادلات چون دبی جریان به عنوان تنها متغیر مستقل در نظر گرفته میشود، معمولاً برآورد میزان رسوبات همواره با میزانی خطا همراه است. کاهش میزان این خطا و افزایش دقت پیشبینیها، کاربرد منحنیهای سنجه رسوب را محدود ساخته و لزوم استفاده از روشهای نوین مانند الگوریتم خوشهبندی فازی را ایجاب میکند. در این تحقیق به منظور افزایش دقت برآوردها، ۴ ترکیب مختلف ورودی در نظر گرفته شده است. در حالت اول دبی رسوب تنها تابع دبی جریان است و در سایر حالات، ترکیبات مختلفی از دبی جریان و دبی رسوب بهعنوان پارامترهای ورودی و دبی رسوب بهعنوان پارامتر خروجی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل با روش مرسوم منحنیسنجه مقایسه شد که نشانگر آن است که در تمامی حالات فوق، الگوریتم خوشهبندی فازی مقدار رسوبات بارمعلق را با دقت بیشتری نسبت به روش مرسوم منحنیسنجه رسوب برآوردخواهدکرد