شکل فهرست منابع: نشریات ادواری:

در مقالات مجلات و ژورنالها، می توان از قاعده زیر پیروی کرد.

۱) نام مؤلف یا مؤلفان

۲) عنوان مقاله

۳) نام نشریه ادواری

۴) نسخه چاپ، سال، تعداد صفحات (مخصوص ژورنالی)

(۵) تاریخ خاصی، سال، تعداد صفحات (مخصوص مجلات)

نام و نام خانوادگی مؤلف (مؤلفین): اسامی مؤلف را در حاشیه چاپ کاغذ بدون استفاده از اعداد عربی و با رعایت یک خط در میان و ۵ فاصله جهت درج اطلاعات بنویسید. نام خانوادگی را اول بنویسید و سپس کاما بگذارید یا نام کوچک یا مستعار و نام وسط مؤلف را با درج نقطه در آخر اسم بنویسید.

هیلی، جین، ام. ده دلیل منطقی که موضوع “,SeSame Street” برای مطالعه خبری ناخوشایند است.” مطلب آموزشی ۶۵۶ (۱۹۹۱) صفحات ۶۶-۶۳

عنوان مقاله: عنوان را در گیومه یا نقل قول ” ” قرار می دهند و پس از گیومه یک نقطه می گذارند.

هک. جی. کی. camcorderS in the”Science of classroom روش های ارتباط جمعی ۲۷ مارس ، آوریل (۱۹۹۱):۲۷-۲۶.

اسامی نشریات ادواری: نام و اسامی ژورنال ها و مجلات و نشریات را با بوسی – لیندا. ای. استمال اتللو: ” تعهد و وفادار ماندن نسبت به عشق” ادبیات انگلیسی دوران رنسانسی جلد ۵ سال (۱۹۷۵) صفحات ۷۴-۳۶۰. نسخه، مطلب، تعداد صفحات نشریات: بطورکلی، نشریات و مجلات را بر اساس موضوعات در هر سال مرتب کنید. بنابراین فهرست بندی ماه انتشار نشریات الزامی نیست. تعداد صفحات و شماره صفحات ۳۷-۱۲۷ و شماره نسخه ی خاصی از مجله ۵۴، شما را قادر میسازد تا یک مقاله در مورد دانشکده انگلیسی زبان پیدا کنید.

هافنر، جول، (ژول) “مردم سالاری، مقالات شخصی”-۱۳۷ .۱۲۷:(۱۹۹۲)۵۴Tcollege English

بنابراین، باید شماره مجله و سال انتشار با گذاردن کاما در فهرست منابع درج کنید وتعداد صفحات نیز باید درج کنید (به نمونه زیر مراجعه کنید) اگر می خواهید ژورنال یانشریه ای پیدا کنید که برای هر مسأله و موضوعی از شماره صفحه برخوردار باشد موضوع و شماره سری را به همراه شماره مجله با نقطه بنویسید.

فری ف جان. آر. ادبیات آمریکا و ادبیات پس از جنگ جهانی آلمان” بررسی ادبیات آلمان – آمریکا ۲.۵(۱۹۵۴): ۶-۴.

ماه انتشار را اگر خواستار یافتن و کسب اطلاعات بیشتری هستید، اضافه کنید.”۵- را را اکثر حواستار یافتن و بیشتری هشستی.nov. 1954)25   ۴-۶

تاریخ های خاص، سال، تعداد صفحات مجلات. در مجلات: تعداد مجله و شماره نشریه برای یافتن یک مقاله آنچنان الزامی نیست برای مثال یک نسخه از مجله تایم (دارای ۵۲ موضوع مختلف) دارای ۱۶ صفحه می باشد و شما باید تاریخ دقیق را بر سر هر موضوع خاص اضافه کنید، با تمام این اوصاف، تاریخ دقیق انتشار ماهنامه یا مجله هفتگی نیز باید بر روی فهرست منابع درج شود:

کلین ف جو” کسری بودجه : مدیریت و رهبری ” نیویورک ۲۲ جولای ۱۹۹۱: ۹۰-۲۵

ماه انتشار مجلات یا نشریات را باید دقیقاً درج کنید.

اندروز، پیتر، “اوسایل ارتباط جمعی، نیروهای انتظامی”. مجله امریکن هرتیج جولای / آگوست. ۱۹۹۱: صفحات ۸۷-۸۵

صفحات متون استفاده شده (۲۰۰۲-۲۰۰۹، ۱۱۵-۸۵ ، ۲۴-۱۱۱۲) باید درج شوند اما اگر یک ماده در اینجا با ذکر صفحات مطرح شود ، (برای مثال صفحات ۷۸۸۱، ۷۴-۸۸) تنها شماره صفحه اول را بنویسید و یک علامت + در کنار آن بگذارید.

. گایلین، جودی . ” اسرار ازدواج و نکاح جاودان و پایدار” مجله پرنتز، آگوست. سال .۱۹۹۱+۷۴٫