سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

رضا نقوی – دانشگاه علم وصن
سید محمد سید حسینی – دانشگاه علم وصن

چکیده:

امروزه بدلیل رشد جمعیت،توسعه وگسترششبکه معابر در شهرها و محدودیت منابع مالی و انرژی، دیگر نمیتوان به روشهای با بکار گیری ITS سنتی و قدیمی سیستم های حمل ونقل را کنترل و مدیریت نمود. سیستمهای هوشمند حمل و نقل یا تکنولوژیهای نوین از قبیل الکترونیک،ارتباطات و سیستم های کنترل رایانه ای وتلفیق با علوم مهندسی ترافیکوبرنامه ریزی حمل ونقل ابزار های لازم برای کنترل و مدیریت را نیز فراهم ساخته اند. در این تحقیق شاخصهایی که در ارزیابی سیستم های حمل و نقل هوشمند اثر گذار و از اهمیت بیشتری برخوردارند شناسائی شده اند. همچنین بکارگیری سیستم های هوشمند حمل و نقل بعنوان بهترین راه حل در جهت بهبود زیر ساختهای موجود حمل و نقل تعیین گردیده است. سپسنحوه ارزیابی فنی بر اساسمعیار های کمی و (B/C) پروژه سیستم های هوشمند حمل و نقل ارائه و با استفاده از روشتحلیل منفعتبه هزینه از دیدگاه اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است، بطوریکه در مقایسه با توسعه تسهیلاتزیر بنائی حمل و ITS کیفی بکارگیری نقل، سرمایه گذاری بر روی سیستم های هوشمند حمل و نقل به منظور بهبود کارائی زیر ساختهای موجود از دیدگاه فنی و اقتصادی مثبت ارزیابی شده است.