سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد قهدریجانی – عضو هیات علمی گروه مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی، واحد علوم
محمد امامی – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی ، واحد علوم و تحقیقات، دان
حسین باخدا – عضو هیات علمی گروه مکانیزاسیون و مکانیک ماشین های کشاورزی، واحد علوم
ماجده جعفری نسب – دانشجوی کارشناسی گیاه پزشکی، واحد علوم و تحقیقات، دانشگاه آزاد اسلام

چکیده:

امنیت غذایی که امروزه به عنوان یکی از موضوعات کلیدی توسعه پایدار شناخته می شود مفهومی است چند بعدی و چند رشته ای، به نحوی که تابعی است از متغیرهای طبیعی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی. با توجه به اهمیت بالای امنیت غذا و تغذیه در جهان امروز، لزومتدوین استراتژی امنیت غذایی که همبستگی این عوامل را پوشش دهد و در عین حال از ظرفیتهای باالقوه به طور بهینه بهره برداری کند بیشاز گذشته احساس می شود. استراتژی ای با ترکیبی معقول و همراه با انعطاف پذیری مناسبی از موارد بالا. در این مطالعه به بررسی استراتژی های ارتقای امنیت غذایی کشور با استفاده از روش تجزیه و تحلیل SWOT پرداخته شده است. بر اساس این روش نقاط ضعف وقوت ) عوامل داخلی( و فرصتها و تهدیدها )عوامل خارجی( ارتقای امنیت غذایی کشور شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته اند. سپسبا استفاده از نتایج حاصله استراتژیهای متناسب با موقعیت کنونی تحقیق بررسی و راهبردهای اثر بخش جهت تقویت قوت ها و فرصت ها وکاهش ضعف ها و تهدید ها رتبه بندی گردیده اند. در نهایت با تحلیل نتایج حاصله از ماتریس SWOT استراتژیهای ارتقای امنیت پایدار غذایی کشور پیشنهاد گردیده است.