مقاله درگیری لنف نوده ای گردنی در سرطان های حنجره بر اساس هیستوپاتولوژی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در خرداد و تیر ۱۳۹۲ در مجله پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز از صفحه ۱۳ تا ۱۷ منتشر شده است.
نام: درگیری لنف نوده ای گردنی در سرطان های حنجره بر اساس هیستوپاتولوژی
این مقاله دارای ۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله سرطان حنجره
مقاله متاستاز لنف نود گردنی
مقاله هیستوپاتولوژی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برقعی هیبت اله
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده جلال
جناب آقای / سرکار خانم: سیدتوتونچی سیدجواد
جناب آقای / سرکار خانم: آذرمی لیلا
جناب آقای / سرکار خانم: سیدتوتونچی نگیسا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و اهداف: کانسر حنجره یکی از شایعترین کانسرهای سر و گردن می باشد. متاستاز کانسر حنجره به غدد لنفاوی گردن یک نگرانی و مشکل عمده در درمان این بیماری برای جراح و مشکل اختلال عملکردی عناصر گردن و زیبایی برای بیمار می باشد. هدف از این مطالعه بررسی میزان متاستاز کارسینوم سنگفرشی حنجره به غدد لنفاوی گردن بر اساس تمایز هیستوپاتولوژیک تومور می باشد.
مواد و روش ها: این مطالعه بصورت توصیفی – تحلیلی بر روی ۲۰۰ بیمار مبتلا به کانسر حنجره انجام گرفت و میزان درگیری غدد لنفاوی گردن با تمایز سلولی تومور مقایسه شد و داده ها با استفاده از آزمون کای اسکوئر و بوسیله نرم افزار SPSS.15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها: از ۲۰۰ بیمار در این مطالعه ۱۹۷ بیمار مرد با میانگین سنی ۶۵٫۵۳±۷٫۸۹ سال بودند. ۷۸ بیمار متاستاز گردنی داشتند. متاستاز گردنی در ۲ بیمار با SCC درجا وجود نداشت، ۱۱۷ بیمار با SCC بخوبی تمایز یافته دارای %۱۰٫۳ متاستاز گردنی، ۵۵ بیمار با SCC با تمایز متوسط دارای %۷۴٫۵ متاستاز گردنی، ۱۹ بیمار با SCC تمایز کم دارای ۱۰۰% متاستاز گردنی، ۶ بیمار با SCC بدون تمایز دارای ۱۰۰% متاستاز گردنی و یک بیمار با تومور ورکوز کارسینوما بدون متاستاز گردنی بودند.
نتیجه گیری: متاستاز به غدد لنفاوی گردن در بیماران مبتلا به کانسر حنجره از شیوع بالایی برخوردار است، بطوریکه در مطالعه ما %۳۸٫۵ از بیماران درگیری متاستاتیک غدد لنفاوی گردن را داشتند که میزان آن با اندازه، محل و تمایز سلولی ارتباط معنی داری دارد.