سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دهمین همایش ملی حسابداری ایران

تعداد صفحات: ۱۴

نویسنده(ها):

نازنین بشیری منش – هیئت علمی دانشگاه پیام نوربیرجند
سیده سمانه شاهرخی – دانشجوی دکتری حسابداری

چکیده:

هدف این مقاله ارزیابی درک دانشجویان حسابداری ازتجربه یادگیری دروس دانشگاهی می باشد بدین منظور پرسشنامه ای درسه محوریادگیری حسابداری ویژگیهای حرفه حسابداری و مهارتهای ضروری برایموفقیت درحرفه حسابداری براساس تحقیق استیورز وهمکاران ۲۰۱۱ طراحی گردید پس ازسنجش سطح روایی آن بیش از۸۰درصد بود این پرسشنامه بین دانشجویان مقطع کارشناسی حسابداری سه دانشگاه کشور که درترم ۴ و بالاتر مشغول به تحصیل بودند توزیع شد پاسخ پرسشنامه ها از۳۶۰دانشجو دردوره مربوطه جمع آوری شد و با استفاده ازآزمونهای اختلاف میانگین و تحلیل واریانس تحلیل گردید مقاله شش عامل شامل آشنایی با مبانی حسابداری سطح یادگیری رضایت شغلی آشنایی با انجمن های حسابداری فرصت های شغلی حرفه و شهرت و اعتبار شغلی حرفه از منظر دانشجویان حسابداری تحلیل نموده است نتایج این مقاله بیانگر بازخوردی برای تنظیم مجدد برنامه های درسی کارشناسی حسابداری و تغییر برنامه اموزش محسوب میشود تا بتوان تجربه یادگیری دانشجویان را دراین مقطع افزایش داد.