مقاله درک پرستاران از جو اخلاقی حاکم بر بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در اخلاق پزشکی از صفحه ۴۱ تا ۶۵ منتشر شده است.
نام: درک پرستاران از جو اخلاقی حاکم بر بیمارستان های آموزشی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد
این مقاله دارای ۲۵ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله جو اخلاقی بیمارستان
مقاله بیمارستان
مقاله پرسشنامه اولسون
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا
جناب آقای / سرکار خانم: حسینی سیدحبیب اله
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: عباسی محمود
جناب آقای / سرکار خانم: فضل جو الهام

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
جو اخلاقی بیمارستان نوعی از جو سازمانی است که متشکل از روابط بین فردی پرسنل درمان و ارتباطات پرسنل با بیماران و خانواده آن ها می باشد. از آنجایی که جو اخلاقی می تواند تحت تاثیر عوامل و شرایط مختلف کاری و سیاست های مدیریتی باشد، احتمال می رود که از سازمانی به سازمان دیگر متفاوت باشد. بنابراین مطالعه حاضر با هدف بررسی درک پرستاران نسبت به جو اخلاقی حاکم بر بیمارستان های آموزشی شهر یزد طراحی و اجرا گردیده است. این مطالعه توصیفی مقطعی و با استفاده از پرسشنامه جو اخلاقی بیمارستان اولسون، بر روی ۳۷۰ نفر از پرستاران شاغل در بیمارستان های مربوطه در سال ۱۳۹۱ اجرا شد. یافته های مطالعه نشان داد که میانگین درک پرستاران از جو اخلاقی حاکم بر بیمارستان های آموزشی شهر یزد (۳٫۲۲±۰٫۷۸) می باشد. مطلوب ترین جو در حیطه مدیران (۳٫۵۶±۰٫۹۸) و نامطلوبترین جو در حیطه پزشکان (۲٫۸۳±۰٫۷۸) به دست آمد. همچنین جو اخلاقی با جنسیت (P=0.05) و تاهل (P=0.001) رابطه معناداری داشت. با توجه به نمره جو اخلاقی کسب شده در این مطالعه که از سایر مطالعه های انجام گرفته در این زمینه در ایران کم تر می باشد و با توجه به اهمیت موضوع جو اخلاقی و عواقب ناشی از نقص در این جو، لذا لازم است تا مسوولین و سیاستگزاران بیمارستان ها برنامه ریزی های مناسبی را جهت حاکم نمودن جو اخلاقی مطلوب تر بکار بندند.