مقاله درک همراهان بیماران از ماهیت خشونت محل کار علیه پرستاران در مراکز آموزشی- درمانی تبریز که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۳ در مجله علمی پزشکی قانونی از صفحه ۱۱۱ تا ۱۱۷ منتشر شده است.
نام: درک همراهان بیماران از ماهیت خشونت محل کار علیه پرستاران در مراکز آموزشی- درمانی تبریز
این مقاله دارای ۷ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله خشونت
مقاله محل کار
مقاله همراهان
مقاله پرستاران

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: بابایی نصیب
جناب آقای / سرکار خانم: رحمانی آزاد
جناب آقای / سرکار خانم: محجل اقدم علیرضا
جناب آقای / سرکار خانم: زمان زاده وحید
جناب آقای / سرکار خانم: داداش زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: آوازه مرضیه

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: پرستاران همراهان را مهم ترین منابع اعمال خشونت محل کار علیه خود می دانند. در متون قبلی پژوهشی یافت نشد که ماهیت خشونت محل کار علیه پرستاران را از دیدگاه همراهان مورد بررسی قرار داده باشد. لذا، هدف این مطالعه تعیین درک همراهان از ماهیت خشونت محل کار علیه پرستاران بود.
روش بررسی: در این مطالعه توصیفی ۳۷۶ نفر از همراهان در مراکز آموزشی تبریز با روش تصادفی ساده در مطالعه شرکت داده شدند. ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه تعدیل شده سازمان جهانی بهداشت بود که با ایجاد تغییراتی مورد استفاده قرار گرفت. جهت تجزیه و تحلیل داده ها از نرم افزار آماری SPSS (ویرایش ۱۳) و آمار توصیفی استفاده گردید.
یافته ها: در مجموع همراهان ۱۴۹ مورد خشونت محل کار را گزارش نمودند. همراهان بیشترین خشونت ها را به ترتیب انواع کلامی (%۲۵)، نژادی (%۵٫۹)، جنسی (%۴٫۵) و فیزیکی (%۴٫۳) گزارش نمودند. در مورد خشونت های کلامی، جنسی و فیزیکی همراهان مهمترین عاملان خشونت بودند. عمده ترین عوامل مرتبط با بروز خشونت برخورد نامناسب پرسنل، نگرانی مرتبط با سلامتی و انتظار طولانی مدت برای دریافت خدمات بود. همچنین، عمده ترین واکنش پرستاران به اعمال خشونت علیه آنان اطلاع به نگهبانی، انجام ندادن هیچ کاری و دعوت مهاجم به آرامش بوده است.
نتیجه گیری: نتایج این پژوهش تاییدکننده شیوع بالای خشونت محل کار علیه پرستاران بود و همچنین مشخص شد در بسیاری از موارد مانند شیوع خشونت، عاملان خشونت، انواع خشونت و واکنش پرستاران به خشونت درک همراهان شرکت کننده در مطالعه مشابهت زیادی با گزارشات قبلی پرستاران در این زمینه دارد.
بودجه این مطالعه توسط معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تبریز پرداخت شده و به تایید کمیته منطقه ای اخلاق در پژوهش رسیده است. نتایج مطالعه تعارض منافعی با نویسندگان ندارد.