مقاله درک مدرسین پرستاری از چالش های ارزشیابی بالینی دانشجویان: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در گام های توسعه در آموزش پزشکی از صفحه ۲۶۷ تا ۲۷۹ منتشر شده است.
نام: درک مدرسین پرستاری از چالش های ارزشیابی بالینی دانشجویان: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۳ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله ارزشیابی بالینی
مقاله دانشجوی پرستاری
مقاله مطالعه کیفی

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: سبزواری سکینه
جناب آقای / سرکار خانم: عباس زاده عباس
جناب آقای / سرکار خانم: برهانی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
زمینه و هدف: شناخت مسایل آموزش بالینی از جمله چالش ها ارزشیابی در تربیت افراد کارآمد و پذیرش نقش حرفه ای سهم عمده ای دارد. مطالعه حاضر به منظور بررسی درک مدرسین پرستاری از چالش های ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری در بخش های داخلی جراحی طراحی و اجرا گردید.
روش کار: پژوهش حاضر، یک مطالعه کیفی توصیفی بود. مشارکت کنندگان ۱۴ نفر از استادان دانشکده پرستاری بودند و نمونه گیری به صورت مبتنی بر هدف و تارسیدن به اشباع داده ها انجام شد. گردآوری داده ها از طریق انجام مصاحبه بود. تمام مصاحبه ها ضبط، دستنویس و سپس تحلیل شد. از نرم افزار ۲۰۱۰ One note برای ثبت مصاحبه ها و کدهای استخراج شده استفاده گردید. به منظور تحلیل داده ها، از روش تحلیل محتوای آشکار (Manifest) استفاده شد.
یافته ها: از تجزیه و تحلیل داده ها چهار درون مایه و ۱۴ طبقه حاصل شد که شامل ارزشیابی سطحی نگر (ارزشیابی صوری، ارزشیابی با ابزار غیر معتبر، ارزشیابی فاقد الگو و ارزشیابی جزء نگر)، ارزشیابی بالینی مبتنی بر اهداف غیر واقعی (ارزشیابی بالینی مبتنی بر دانش نظری، ارزشیابی مبتنی بر فعالیت های غیر حرفه ای، ارزشیابی بر مبنای سلیقه فردی و ارزشیابی بر مبنای کمک به افزایش معدل)، ارزشیابی شرطی (ارزشیابی محافظه کارانه، ارزشیابی تلافی جویانه استاد توسط دانشجو، ارزشیابی کلیشه ای) و ارزشیابی ناکامل (ارزشیابی از هم گسیخته، ارزشیابی غیر شفاف، ارزشیابی دور از ملاک محوری) بود.
نتیجه گیری: ارزشیابی فاقد الگو و ابزار، سلیقه ای، غیر شفاف و محافظه کارانه از جمله مواردی بود که بیشتر مورد تاکید مدرسین قرار گرفت. انجام مداخلات به منظور ارزشیابی منصفانه با تاکید بر استفاده از ابزارها و شیوه های مناسب و متناسب با اهداف، اعم از کوتاه مدت و دراز مدت، در تربیت دانش آموختگان شایسته، جهت ورود به نظام مراقبت بهداشتی نقش مهمی دارد.