سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سمیه زارع پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیری ورزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد
حسن فهیم دوین – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد مشهد

چکیده:

در این پژوهش با مبنا قرار دادن مدل سه بعدی عدالت سازمانی ضمن تشریح ابعاد آن، میزان ادراکات عدالت سازمانی را هم به صورت کلی و هم بر اساس ویژگی های جمعیت شناختی بررسی کرده ایم. جامعه آماری این پژوهش کل کارکنان اداره تربیت بدنی(۶۰ نفر ) بودند. به منظور افزایش اعتبار درونی پژوهش نمونه آماری این پژوهش، عبارت است از کلیه آزمودنی های موجود و توصیف شده در جامعه و پرسش نامه های برگشت داده شده(۴۰ نفر) بنابراین یافته های آماری که از افراد موجود به دست آمد قابل تعمیم به کلیه افراد بود. اطلاعات مورد نیاز با بهره گیری از دو پرسشنامه مشخصات فردی، درک عدالت سازمانی نیهوف و مورمن(۱۹۹۳) با پایایی ۹۳/۰انجام گرفت. در پژوهش حاضر از آمار توصیفی و آمار استنباطی استفاده گردید. یافته ها نشان داد که ادراک کارکنان از عدالت سازمانی در حد مطلوب نیست و نتایج آزمون فریدمن برای اولویت بندی ابعاد عدالت سازمانی نشان داد که عدالت مراوده ای با میانگین (۳۴/۲ ) بالاترین رتبه را داشته است. نتیجه گیری: مدیران سازمان بایستی محیطی منصفانه و عادلانه فراهم آورند و در این راستا گام بردارند تا کارکنان بتوانند در این فضا به بهره گیری از استعدادها و توانایی های خود در اجرای وظایف سازمانی و شغلی بپردازند. بدون شک محیط سازمانی که مدیران آن به مقوله ی عدالت سازمانی اهمیت و بها می دهند موجب ارتقای ادراکات عدالت سازمانی است و فرصت بروز استعدادهای کارکنان را فراهم می آورد.