سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: سومین همایش ملی بزرگداشت سهروردی با موضوع اخلاق کاربردی

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

محمود عباسی – استادیار، مدیرگروه اخلاق پزشکی ، رییس مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی
فریبا برهانی – استادیار، مدیر گروه اخلاق پرستاری مرکز تحقیقات اخلاق وحقوق پزشکی دان
عباس عباس زاده – دانشیار، عضوهیئت علمی مرکز تحقیقات اخلاق و حقوق پزشکی دانشگاه علوم پ
محدثه محسن پور – مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی سبزوار)

چکیده:

حساسیت اخلاقی یکی از ویژگی هایی است که فرد واجد آن به پدیده های اخلاقی حساس می شود و پدیده ها را از زاویه اخلاق می بیند. دانشجویان پرستاری با موانع زیادی در حساسیت اخلاقی مواجهند. این مطالعه با هدفدرک دانشجویان پرستاری از موانع حساسیت اخلاقی انجام شده است. داده ها با استفاده از مصاحبه نیمه ساختار با ۸ دانشجوی کارشناسی ارشد پرستاری و دو گروه متمرکز جمع آوری و بر اساس آنالیز محتوا به روش برنارد تجزیه وتحلیل گردید. یافته های این بررسی سه درونمایه اصلی ندانستن، نخواستن، نتوانستن را شامل می شود. یافته های این مطالعه نشان می دهد ویژگی هایشخصی، برنامه آموزشی و محیط بالینی بر حساسیت اخلاقی مؤثرند. این مطالعه طرحی از طبقه بندی موانع حساسیت اخلاقی را ارائه می دهد که زمینه ای را برای تحقیقات کمی و کیفی فراهم می آورد