مقاله درک بیماران جراحی قلب از منابع آسایش بخش: یک مطالعه کیفی که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در تابستان ۱۳۹۱ در تحقیقات کیفی در علوم سلامت از صفحه ۱۲۳ تا ۱۳۴ منتشر شده است.
نام: درک بیماران جراحی قلب از منابع آسایش بخش: یک مطالعه کیفی
این مقاله دارای ۱۲ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله درک بیماران
مقاله منابع آسایش
مقاله تحلیل محتوای کیفی
مقاله جراحی قلب

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: شفیع پور ویدا
جناب آقای / سرکار خانم: محمدی عیسی
جناب آقای / سرکار خانم: احمدی فضل اله

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
مقدمه: آسایش نیاز اساسی بشر در تمام مراحل زندگی و پیامد اقدامات پرستاری است. شناخت نیاز آسایش در بیماران جراحی قلب باز بر اساس تجارب و ادراک خود بیماران – که با مشکلات جراحی و عوارض آن مواجه هستند – به جهت مراقبت، امری ضروری به حساب می آید. این مطالعه با هدف، تبیین درک بیماران جراحی قلب باز بستری از منابع آسایش بخش انجام گرفت.
روش: این مطالعه با رویکرد تحقیق کیفی و با روش تحلیل محتوای کیفی انجام شد. مشارکت کنندگان شامل ۲۰ بیمار تحت جراحی قلب بودند. داده ها از طریق مصاحبه های بدون ساختار و با نمونه گیری هدفمند جمع آوری و تا اشباع داده ها ادامه یافت. تجزیه و حلیل داده ها به طور مستمر و همزمان با جمع آوری داده ها و به صورت مقایسه ای انجام گردید.
یافته ها: در طی فرایند تحلیل داده ها، چهار درون مایه که بیانگر تجربه و ابعاد درک بیماران از منابع آسایش است، شامل «احساس رابطه نزدیک و انسانی با پرستار»، «درک حضور و پایش مداوم پرستار»، «حمایت خانواده و بیماران همتا» و «قرار گرفتن در محیط بستری ایمن و آسوده» آشکار شد. این درون مایه ها بیانگر منابعی است که بیماران، آسایش خود را از آن ها کسب می کردند.
نتیجه گیری: بر طبق نتایج، بیماران آسایش حاصل از منابع انسانی را بیش از محیط و امکانات مدرن دریافت می کنند. این موضوع بیانگر اهمیت و نقش پر رنگ پرستاری و پرستاری انسانی بر خلاف نیاز به پرستاری تکنیکی و با امکانات تخصصی مدرن است. بنابراین توجه به پرستاران و استانداردسازی منابع انسانی در بخش ها و مراکز بهداشتی و درمانی بیشتر از استانداردسازی فیزیکی اهمیت دارد تا اقدامات پرستاری با شناخت واقعی نیاز بیماران صورت پذیرد.