سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

معصومه قنبری – عضو هیات علمی گروه خاکشناسی دانشگاه ملایر
علی اکبر صفری سنجانی – عضو هیات علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه بوعلیسینا همدان

چکیده:

امروزه در جهان حرکت به سوی کشاورزی پایدار آغاز گردیده است. جهت نیل به کشاورزی پایدار موارد زیادی باید مد نظر قرار گیرند. یکی از این موارد استفاده مجدد از پسماندهای کشاورزی در ساخت کمپوست (کود آلی بیولوژیک) ، خوراک دام و عدم سوزاندن بقایای کشاورزی است.. کاه کلزا اغلب پس از برداشت بدون استفاده بوده و توسط کشاورزان سوزانده میشود. در این پژوهش از چهار قارچ ساپروفیت خاک جهت تجزیه بیولوژیک کاه کلزا استفاده گردید. و پس از پایان تجزیه شاخص های تجزیه اندازه گیری شد که از جمله آنها شدت تنفس قارچها و درصد کاهش وزن کاه کلزا است. در جریان تجزیهزیستی مانده های کلزا توسط قارچها بیشترین درصد کاهش وزن در مورد مایه زنی با قارچ فانروکت کریزوسپوریوم رخ داده که ۳۹/۴۲۰ درصد ماندههای اولیه کلزا کاهش وزن پیدا کرده است. کمترین درصد کاهش وزن در مورد مایه زنی با قارچ تریکودرماهارزیانوم بدست آمده است. در ضمن در سطح ۵ درصد آماری تمام قارچها از نظر کارایی در کاهش وزن ماندههای کلزا تفاوت معنی داری دارند. در اندازه گیری تنفس قارچها بیشترین دیاکسیدکربن در کشتگاه قارچ فانروکت کریزوسپوریوم آزاد شده است که نشان دهنده بیشترین میزان تنفس توسط این قارچ در مدت انکوباسیون است. شدت تنفس پس از این قارچ به ترتیب در قارچهای پنیسیلیومنوتاتوم، تریکودرماهارزیانوم، وتریکودرمارییسی مقام دوم، سوم وچهارم را داشته است. با توجه به نتایج شاید بتوان از قارچهای یاد شده به خصوص فانروکتکریزوسپوریوم در تجزیه زیستی ماندههای کلزا، تهیه خوراک دام،ساخت کمپوست و کودبیولوژیک بهره جست .