سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی علوم و تکنولوژی بذر

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

سید علی نور حسینی نیاکی – دانشجوی کارشناسی ارشد زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان
محمد نقی صفرزاده ویشکایی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت
سید مصطفی صادقی – استادیار گروه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان

چکیده:

به منظور بررسی درصد جوانه زنی و خصوصیات گیاهچه های حاصل از بذور تولید شده در مناطق عمده تولید بادام زمینی در گیلان، توده های از بذرهای بادام زمینی تولید شده در مناطق نقره ده و امشل واقع در استانه اشرفیه تهیه شد. آزمون جوانه زنی استاندارد در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی در سه سطح اندازه بذر ( بیشتر از ۱ گرم، بین ۰/۸ گرم و ۱ گرم و کمتر از ۰/۸ گرم) و در ۴ تکرار در سال ۱۳۹۰ در آزمایشگاه زراعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد رشت صورت گرفت. نتایج نشان داد که بیشترین درصد جوانه زنی متعلق به بذرهای منطقه امشل (۸۹/۵%) بود. اثر اندازه بذر بر وزن خشک ریشه چه، وزن خشک ساقه چه (۰/۰۵>p)، وزن خشک برگ لیه ای و وزن خشک گیاهچه (۰/۰۱>P) بذور نقرده و همچنین وزن خشک هیپوکوتیل، وزن خشک برگ لپه ای (۰/۰۵>P)، وزن خشک گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه (۰/۰۱>P) بذور امشل معنی دار بود. بیشترین میانگین وزن خشک هیپوکوتیل، برگ لپه ای، گیاهچه و شاخص بنیه گیاهچه متعلق به بذرهای با اندازه بزرگ بود. در عین حال بیشترین میانگین وزن خشک ریشه چه و وزن خشک ساقه چه در بذرهای با اندازه متوسط به دست آمد.