مقاله درخواست و مصرف خون و فرآورده های خونی در بیمارستان های تحت مطالعه شهر کرمان که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز ۱۳۹۲ در فصلنامه پژوهشی خون از صفحه ۲۱۳ تا ۲۲۱ منتشر شده است.
نام: درخواست و مصرف خون و فرآورده های خونی در بیمارستان های تحت مطالعه شهر کرمان
این مقاله دارای ۹ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله انتقال خون
مقاله گروه خون و کراس مچ
مقاله بانک های خون
مقاله بیمارستان ها

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: رضایی نگار
جناب آقای / سرکار خانم: معارف دوست زهرا
جناب آقای / سرکار خانم: امینی کافی آبادی صدیقه
جناب آقای / سرکار خانم: مهدی زاده محمدرضا
جناب آقای / سرکار خانم: بیرجندی فریبا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
سابقه و هدف: هر واحد خون اهدا شده، سرمایه ای با ارزش در حفظ جان بیماران می باشد و باید از ضایع شدن و مصرف غیر بهینه خون و فرآورده ها خودداری شود. هدف این مطالعه، بررسی چگونگی مصرف خون و فرآورده ها در شهر کرمان و ارایه راه کارهایی جهت مصرف بهینه خون با در نظر گرفتن وضع موجود بود.
مواد و روش ها: مطالعه حاضر از نوع توصیفی و گذشته نگر به روش نمونه گیری سرشماری بوده که مصرف فرآورده های خون را طی ۴ سال در سه بیمارستان دانشگاهی، تامین اجتماعی و خصوصی شهر کرمان، بررسی نموده است. در مراکز بیمارستانی، مسوولین بانک خون گزارش ماهیانه مصرف فرآورده های خون راتهیه و به مرکز انتقال خون استان ارسال می نمایند. یافته ها با نرم افزار آماری ۱۶ SPSS با حدود اطمینان ۹۵% بررسی گردید.
یافته ها: بیشترین فرآورده های مصرفی در هر سه بیمارستان، واحدهای گلبول قرمز متراکم بودند. میانگین میزان درخواست سالانه در بیمارستان دانشگاهی ۷۶۵٫۶۶± ۴۱۹۰٫۲۵واحد، بیمارستان تامین اجتماعی ۱۶۲٫۳۱±۱۶۶۰٫۷۵ واحد و بیمارستان خصوصی ۶۲٫۹±۲۳۱٫۸ واحد بود. مصرف خون به ازای تخت فعال در بیمارستان دانشگاهی ۱۴٫۸ واحد، در بیمارستان تامین اجتماعی ۴٫۹ واحد و در بیمارستان خصوصی۴٫۴  واحد ودرخواست خون در سه بیمارستان به ترتیب ۱۵٫۰۹، ۶٫۱ و۵٫۲  واحد به تخت بود.