سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

مجید پاتو –
علیرضا نورآبادی –
فریدون علیپور –

چکیده:

این مقاله درمورد درخت یا درخچه های بلوط (دار به رو)که شامل :پراکنش انواع گونه های بلوط در جهان و ایران همراه بانام علمی تمامی آنها و چگونگی هرس ، تکثیرو انواع واریته ها ازجملهQ.robur) درختی بلند ، دارای برگ های بارندگی دندانه های نوک تیز یا بریدگی عمیق کنگره دار دارای یک واریته ستون مانند برای خاک های گچ (Q.ilex-Q.ilex بلوط دائم سبز)و زیستگاه طبیعی وخواص اکو لوژیکی ،وانواع بیماریها بلوط ،ترکیبات شیمیایی بلوط وخواصدر مانی آنها می باشد