مقاله درجه توفیق اجرای نظام مالیات برارزش افزوده (مطالعه موردی اداره کل امورمالیاتی استان آ-غ) که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در بهار ۱۳۹۳ در مطالعات کمی در مدیریت از صفحه ۱۷۷ تا ۱۹۶ منتشر شده است.
نام: درجه توفیق اجرای نظام مالیات برارزش افزوده (مطالعه موردی اداره کل امورمالیاتی استان آ-غ)
این مقاله دارای ۲۰ صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله نظام مالیاتی
مقاله مالیات برارزش افزوده
مقاله موفقیت

نویسنده(ها):
جناب آقای / سرکار خانم: محمودی عبداله
جناب آقای / سرکار خانم: قهرمانی مسعود
جناب آقای / سرکار خانم: عبداله پور رضا

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
هدف پژوهش حاضر که با روش توصیفی- همبستگی صورت گرفته است. درجه توفیق اجرای نظام مالیات بر ارزش افزوده در استان آذربایجان غربی است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه کارکنان اداره کل امورمالیاتی استان آذربایجان غربی تشکیلمی دهند از بین این افراد بر اساس روش نمونه گیری تصادفی متناسب با حجم واز طریق فرمول تعیین حجم نمونه کوکران تعداد ۲۴۱ نفرکارمند انتخاب گردید. ابزار پژوهش پرسشنامه ساخته محقق است که جهت سنجش روایی آن از طریق خبرگان و استادان بررسی و پایایی از طریق نمونه آزمایش مورد بررسی قرار گرفت پایایی ابزار پژوهش از ضریب آلفای کرونباخ ۰٫۸۵۶ برآورد گردید. و نتایج بدست آمده از تحقیق نیز نشان داد آموزش ماموران مالیاتی و صاحبان مشاغل حرفه ای، مهلت پرداخت، نحوه اطلاع رسانی، نحوه برخورد، نحوه دریافت و نحوه محاسبه مالیات برارزش افزوده بر درجه توفیق اجرای این نظام مالیاتی تاثیر دارد.