سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنفرانس بین المللی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

راضیه دارابی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران
سعید علی بخشی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی صنایع دانشگاه تهران
محمد خدابخشی – دانشیار، گروه ریاضی دانشگاه لرستان

چکیده:

در این پژوهش، نظامی برای درجهبندی خوابگاههای دانشجویی کشور طراحی شده است. هدف اصلی از این درجهبندی، ارتقا کیفیت خوابگاههای دانشجویی است و نتایج این درجهبندی علاوه بر ایجاد یک فضای سالم رقابتی برای ارتقا در بین دانشگاهها، پیامد مهمعادلانه کردن اجارهبهای خوابگاهها متناسب با درجه خوابگاهها را نیز بدنبال خواهد داشت. همچنین با توجه به سیاستهای ذیل اصل ۴۴قانون اساسی و احکام برنامه پنجم توسعه، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری میبایست خدمات رفاهی را به بخش غیر دولتی واگذار نماید.بنابراین وجود چنین سیستمهایی جهت درجهبندی خوابگاهها بعد نظارتی وزارت علوم، صندوق رفاه دانشجویان و یا دانشگاهها را برخوابگاههای واگذار شده بصورت عینی تقویت خواهد نمود. اگرچه روشهای مختلفی برای ارزیابی دانشگاهها و مراکز آموزش عالی ارائه شدهاست، اما تاکنون روشی برای درجهبندی خوابگاههای دانشجویی در سطح بینالمللی گزارش نشدهاست. از اینرو در این مقاله، با مشارکت ذینفعان مختلف، ابعاد و شاخصهای مهم در خصوص درجهبندی خوابگاهها تعیین شده است و با استفاده از رویکرد پیشنهادی تلفیق فرآیند تحلیل سلسله مراتبی فازی و پرامیتی ، خوابگاههای دانشجویی به چهار کلاس تقسیم میشوند