سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فرشاد کیوان بهجو – استادیار دانشگاه محقق اردبیلی
مه لقا قربانلی – استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرگان

چکیده:

تخریب خاک نتیجه ناخواسته فعالیت های جنگلداری به خصوص بهره برداری می باشد که شدت آن بسته به عواملی نظیر روش بهره برداری این مورد استفاده شرایط زمین ورویشگاه زمان فعالیت میزان توجه و دقت پرسنل عملیاتی ونوع طراحی قبل از عملیات متفاوت می باشد تحقیق با هدف تعیین میزان تاثیر بهره برداری سنتی برخصوصیات فیزیکی خاک جنگل وزن مخصوص درپارسل ۲۱۶ سری چفرود شاندرمن که تحت مدیریت شرکت سهامیجنگل شفارود گیلان است انجام شد انتقال چوب در منطقه مورد مطالعه با استفاده از قاطر انجام شد به منظور وضعیت خاک از روش نمونه برداری تصادفی سیستماتیک استفاده شد بدین منظور نمونه برداری خاک درمنطقه شاهد و درمسیرهای قاطررو با تیمارهای متفاوت تعداد ترددمتفاوت انجام شد نتایج آنالیز واریانس و مقایسه میانگین ها با استفاده از آزمون چند دامنه دانکن نشان داد که با خروج ۲۳ متر مکعب چوب درهرهکتار وزن مخصوص ظاهری خاک درمسیرهایانتقال چوب حدود ۸/۲ درصد نسبت به مناطق شاهد افزایش داشته است.