سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش تخصصی توسعه کشاورزی استانهای شمالغرب کشور

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

قادر غفاری نعمت آباد – کارشناسان ارشد اصلاح نباتات دانشگاه تبریز
رحیم محمدیان – کارشناس ارشد اصلاح نباتات

چکیده:

به منظور گروه بندی ارقام کلزای پاییزه براساس صفاتمورد ارزیابی آزمایشی در گلخانه تحقیقاتی دانشکده کشاورزی دانشگاه تبریز اجرا گردید آزمایش بصورت فاکتوریل با ۱۲ رقم کلزای پاییزه و ۳ سطح تنش شدید کمبود آب FC50% تنش ملایم کمبود آب FC75%و فاقد تنش Fc100% با طرح پایه بلوکهای کامل تصادفی در سه تکرار اجرا گردید. برای کنترل رطوبت خاک از بلوکهای گچی استفاده شد تنش کمبود آب از مرحله شروع ساقه روی تا رسیدگی فیزیولوژیکی اعمال گردید.همبستگی بین صفات دراکثر موارد معنی داری گردید که حاکی از ارتباط بین صفات مورد ماطلعه درمتوسط سطوح تنش کمبود آب می باشد تجزیه همبستگی نشان دادکه محتوای آب نسبی برگ همبستگی بسیاربالایی با طول خورجین تعداد خورجین در بوته و عملکرد دانه در بوته داشت پتانسیل اسمزی برگ با میزان پرولین همبستگی بالایی نشان داد همچنین ارتفاع بوته با تعداد خورجین در بوته وحجم ریشه با وزن خشک ریشه همبستگی داشتند دربین ا جزای عملکرد تعداد خورجین در بوته همبستگی بسیاربالایی با عملکرد دانه در بوته داشت بنابراین گزینش براساس این صفات میتواند درهدایت برنامه های اصلاحی به سوی عملکرد بالا موثر باشد.