سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: کنفرانس بین المللی انسان، معماری، عمران و شهر

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

آزاده محمودی – عضو هیئت علمی و مدیر گروه رشته معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس
سید شجاع الدین موسوی لیاولی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس

چکیده:

بحث نور و پرداختن به آن می تواند در مباحث زیبائی شناسی و هنر جایگاه ویژه ای داشته باشد. از جمله علوم و هنرهایی که می توان به نقش نور در آن اشاره داشت، هنر معماری است که بحث مفصلی را در زمینه روند بهره گیری از نور طبیعی به خود اختصاص می دهد. ابزار و وسایل روشنایی نیز به عنوان عواملی که تأمین کننده نور مصنوعی هستند، مطرح می باشند. در هنر معماری نور یکی از اجزایی است که کنار عناصر و مفاهیم دیگر از قبیل ساختار، نظم فضایی، مصالح، رنگ و … مطرح می شود و در طراحی به عنوان یک عنصر مجزا باید نقش خود را ایفا کند. یکی از مهمترین نقش هایی که باید ایفا کند به کارگیری مناسب آن در فضاهای آموزشی می باشد. این مقاله در روشی توصیفی تحلیلی عوامل تاثیر گذار بر فضای آموزشی را بیان می کند، از تاریخچه نور در معماری مدارس سنتی ایران سخن می گوید و اندام های نورگیری در بناهای مدارس سنتی ایران را جهت الهام گیری و کاربرد آنها در معماری دانشکده های امروزی هنر و معماری معرفی می کند.