سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سی امین گردهمایی علوم زمین

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

حسین گلی خطیر – کارشناس ارشد پترولوژی، سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور،نمای
حسین مهدیزاده – استاددانشگاه صنعتی شاهرود
محیط رضائی کلانتری – عضو هیئت علمی دانشگاه پیام نور مرکز ساری
محمد برهمند – کارشناس ارشد پترولوژی،دانشگاه صنعتی شاهرود

چکیده:

دایک های مورد مطالعه بخشی از نوار گرانیتوئیدی فریمان – تربت جام می باشند. این دایک ه ا در مواردبسیاری توده گرانیتوئیدی نوار فریمان – تربت جا م را قطع نموده اند که بر اساس مطالعات صحرایی،پتروگرافی و ژئوشیمی میکروگابرو نامیده شده اند و مجموعه کانی های اصلی آن ها شام ل پلاژیوکلاز ،کلینو پیروکسن نوع اوژیت، کانی های فرعی فلوگوپیت و اوپک و در نهایت کانی های ثانویه سریسی ت،کلریت و اپیدوت می باشند. همچنین ماهیت آلکالن داشته و به محیط های ریفت درون قار ه ای تعلق دارند. در این پژوهش سعی شده است تا با استفاده از شواهد صحرایی ، بررسی های پتروگرافی و تجزیه های ژئوشیمیایی ۵ نمونه از دایک های میکروگابرویی که به رو شIcp-Msدر آزمایشگاه معروفAcme کانادا صورت پذیرفته، به بررسی و شناسایی ترکیب محل منشا، تعیین عمقی که ذوب بخشی این سنگ ها در آن جا صورت گرفته و در نهایت ارزیابی ارزیابی نقش آلایش پوستهای در تحول ماگماهای مولد دایک های مورد مطالعه پرداخته شود