سال انتشار: ۱۳۸۴

محل انتشار: کنفرانس بررسی خطرات فروچاله ها در مناطق کارستی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

یزدان محبی حسن ابادی – عضو هیات علمی گروه زمین شناسی دانشگاه پیام نور اسدآباد
سلمان فرهادتوسکی – دانشجوی کارشناسی گروه زمین شناسی دانشگاه بوعلی سینا

چکیده:

نیاز روز افزون بشر به منابع م ختلف آب شیرین محدودیتهایی را در دستبابی او به آب سالم ایجاد کرده است یکی از راه های گریز از این محدودیته ا ، استفاده از آب های زیر زمینی است .به همین منظور باید آب های زیر زمینی از آلودگی محفوظ بمانند . کارست ها و فروچالها ممکن است باعث آلودگی آب های زیر زمین ی شوند . به علت بوجود آمدن بعضی از آنها در نواحی کشاورزی و مسکونی و قرار گرفتن بعنوان جایگاه مناسبی برای دفع زباله ها زائد و با توجه به اینکه آب های سطحی در مناطق کارستی معمولاً مسیر کوتاهی را برای رسیدن به آب های زیرزمینی طی می نمایند و عمده آب آنها وارد ج ریان آب زیرزمینی میگردد، بدین دلیل مناطق کارستی و فروچالها مستعد برای آلوده کردن منابع آب های زیرزمینی می باشند . به همین منظور در این مقاله به مکانیزم نفوذ آب در فروچالها و تاثیر آنها بر آلودگی آب های زیر زمینی پرداخته شده است، در ضمن فروچالهای همدان بعنوا ن نمونه مطالعه گردید و احتمال تاثیر آنها بر روی کیفیت آب زیرزمینی منطقه و ایجاد آلودگی در آن مورد بحث و بررسی قرار گرفته است.