سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین کنفرانس ملی رویکرد سیستمی در ایران

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

حمید شفیعی زاده – دانشگاه زنجان – دانشکده کشاورزی
اسماعیل کرمی دهکردی – دانشگاه زنجان -دانشکده کشاورزی

چکیده:

مواد غذایی یکی از اساسی ترین نیارهای جوامع بشری بوده و مجموعه ی عوامل تامین و توزیع یا بازاریابی موادغذایی از اهمیت شایانی در توسعه جوامع برخوردار است. نظام بازاریابی مواد غذایی به عنوان یک سیستم جامع تولید ، توزیع و مصرف اینگونه مواد سهم بسزایی در اقتصاد ملی دارد و مطالعهی این نظام از جهات مختلف ، راهگشای مسائل و مشکلات ان در جهت نیل به توسعه ملی خواهد بود. در این مطالعه که به روش اسنادی انجام گرفته با یک رویکرد سیستمی ضمن پرداختن به موضوع بازاریابی و نظامهای بازاریابی موادغذایی سیر تکاملی و مدلها یا چارچوب های مفهومی این نظام مورد بررسی قرار گرفته است. نتایج تحقیق حاکی ار آن است که با توسعه ی این مدلها نگاه دقیق تر و جزئی تری به نظام هی بازاریابی موادغذایی شده است اما در عین حال نقش کلیدی نهادها و تشکل های مردمی در آن نادیده گرفته شده است.