سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سمر بزرگ چنانی – دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس دانشگاه گیلان

چکیده:

این مقاله در پی آن است با استناد به کیفیت رابطه امروز رشد انسان و استفاده روز افزون از آلاینده ها و افزایش آلودگی به چگونگی ضرورت طراحی به سبک پایدار پرداخته و اصول طراحی پایدار را توضیح دهد و در بخش دوم به معماری سبز که برخواسته از معماری پایدار و توسعهپایدار بوده که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصر حاضر است بپردازد. به طور کلی فرآیند سبز اینگونه مطرح می شود که تمامی موضوعات به یکدیگر وابسته بوده و در هر تصمیم گیری باید تمامی جنبه ها ی آن مورد بررسی قرار گیرد.دراین جهان،معماران نیزهمسو با سایر دستاندرکاران درپی یافتن راهکارهای جدیدی برای تأمین زندگی مطلوب انسان بوده اند. بدیهی است که زندگی،کار،تفریح،استراحت و … همه وهمه فعالیتهایی می باشندکه درفضاهای طراحی شده توسط معماران صورت پذیرفته و از آنجا که نقاطضعف و قوت یک ساختمان بر زیست بوم جهان تاثیر مستقیم خواهد داشت،وظیفه ای بس حساس در این خصوص برعهده معماران می باشد.معماری سبز برخاسته از معماری پایدار و توسعه پایدار بوده که این نیز ناشی از نیاز انسان امروز در مقابل پیامدهای سوء جهان صنعتی و مصرفی عصرحاضر است. حفظ و حراست از منابع طبیعی جهان، مصونیت از آلودگی هوا و سایرآلودگی های محیطی، حفاظت از لایه ازن، بهداشت جسمیو روانی، آینده بشریت و … ازموضوعاتی است که در این راستا مطرح بوده و ضرورت آن به عنوان یک وظیفه جهانی روز به روز آشکارتر می شود.